SPRAY | VECTRA

Informacje o projekcie

SPRAY Spółka Akcyjna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Vectra realizuje projekt w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 pod nazwą: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie lubińskim (numer obszaru: POPC01_020365)” w ramach umowy o dofinansowanie nr POPC01.01.00-02-0313/16-00.

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie światłowodowej szerokopasmowej sieci dostępowej na terenie powiatu lubińskiego obejmującej swoim zasięgiem lokalizacje określone w projekcie POPC jako „białe plamy” – głównie zabudowę jednorodzinną na terenach podmiejskich i wiejskich, tam gdzie obecnie nie ma możliwości świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do Internetu. Założenia planowanej budowy sieci przewidują również podłączenie do niej jednostek publicznych (szkoły publiczne, podmioty lecznicze).

Cel projektu

Wyeliminowanie obszarów objętych wykluczeniem cyfrowym poprzez wybudowanie sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH (Fiber to the Home). Jest to technologia doprowadzająca przewody światłowodowe do każdego domu z osobna, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z przesyłu danych o największej możliwej obecnie prędkości oraz bardzo wysokiej niezawodności.

Planowane efekty

Wybudowanie doziemnej szerokopasmowej sieci dostępowej obejmującej swym zasięgiem co najmniej 1108 lokali mieszkalnych w zabudowie rozproszonej na terenie powiatu lubińskiego, z dostępem do Internetu z prędkością od 100 Mb/s.

Całkowita wartość projektu:
6 687 204,06 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
2 816 780,80 zł